Wat zijn lees- en spellingproblemen?

Soms zijn er wel problemen met het lezen en spellen, maar is er geen sprake van dyslexie. We spreken dan van lees- en spellingproblemen. Het kind heeft moeite met de spellingvaardigheid en vindt het lastig om letters, klanken of spellingregels te onthouden en van elkaar te onderscheiden. Een zwakke automatisering kan hierbij ook een rol spelen: het kind vindt het moeilijk om feiten uit het geheugen op te roepen. De correcte schrijfwijze van een woord wordt niet onthouden. Het kind weet bijvoorbeeld niet wanneer een woord met een ‘ou’ of ‘au’ geschreven moet worden en verwisselt regelmatig de ‘ij’ en de ‘ei’.

Ook de werkwoordspelling kan lastig zijn voor kinderen. Welke regel hoort nu ook alweer bij welke tijd? Sommige kinderen hebben net wat meer behoefte aan instructie zodat alle informatie die zij op school krijgen aangereikt, overzichtelijk voor hen wordt.

In de onderbouw treden vaak de eerste problemen op technisch leesgebied op. De letterkennis en woordherkenning blijft achter, de leesontwikkeling komt niet op gang en het kind scoort slecht op de toetsmomenten. Het gevaar ontstaat dat zwakke lezers gefrustreerd raken en weerstand ontwikkelen. Vroegtijdige herkenning en adequate hulp is dan ook essentieel.

Naast problemen met technisch lezen helpen wij ook veel leerlingen met begrijpend lezen.

De orthopedagogen, psychologen en remedial teachers van Het Leerhuis achterhalen waarom deze problemen optreden aan de hand van ortho-didactische testen. Hierdoor kan er doelgericht gewerkt worden aan de lees- en/of spellingsproblemen.

Wat bieden wij aan?

Individuele begeleiding

De begeleiding van uw zoon of dochter is wekelijks en individueel van aard. De begeleidingslessen duren 50 minuten per keer en worden aangeboden door gespecialiseerde psychologen, orthopedagogen en remedial teachers.

Er wordt bekeken welke educatieve software, materialen en oefeningen het beste bij onze leerlingen passen. Dit verschilt natuurlijk van kind tot kind en hangt af van de aard en ernst van de problematiek, maar ook van bijvoorbeeld het karakter van uw kind. Er wordt gewerkt met de modernste software en materialen. Ook wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij het lesprogramma van school. Om die reden is er dan ook veel contact met de scholen, zodat wij goed op de hoogte zijn van de schoolvorderingen. Onze kamers zijn huiselijk ingericht, waardoor uw kind zich op zijn gemak voelt en niet het gevoel heeft in een schoolse setting te zijn beland. Onze orthopedagen, psychologen en remedial teachers doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind zich fijn voelt bij Het Leerhuis en met plezier de begeleidingslessen volgt.

Overleg met scholen en ouders

De psychologen en orthopedagogen van Het Leerhuis hebben door de jaren heen met veel leraren, remedial teachers en intern begeleiders van scholen goed onderling contact opgebouwd. Wij bezoeken dan ook regelmatig kosteloos diverse scholen in Den Haag om de vorderingen van onze leerlingen door te spreken. Daarnaast vindt er ook veel telefonisch overleg plaats of per email, zodat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt. Uiteraard wordt er altijd eerst even toestemming aan de ouders gevraagd, voordat er contact opgenomen wordt met school. Ook de ouders worden goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en ontwikkelingen.

Evaluatie

Aan de hand van observaties wordt goed bekeken of het handelingsplan aansluit bij uw zoon of dochter. Daarnaast nemen wij regelmatig nieuwe tests af om de voortgang in kaart te brengen. Indien nodig wordt het handelingsplan aangepast. Uiteraard houden wij u goed op de hoogte van onze bevindingen.

 

Informatie over lees- en spellingproblemen

Leesproblemen

Om te kunnen lezen moeten leerlingen letters leren en woorden leren herkennen. Een achterblijvende ontwikkeling van deze letterkennis en woordherkenning leidt tot leesproblemen. Leerlingen met leesproblemen ontwikkelen ook vaak verkeerde leesstrategieën. Zij gaan bijvoorbeeld spellend of radend lezen.

In groep 1 en 2 kunnen er al aanwijzingen zijn dat er problemen kunnen ontstaan op leesgebied. Bijvoorbeeld als een leerling weinig of geen interesse toont in taal of letters. Of als het moeite heeft met het onthouden van namen, versjes, kleuren, figuren of symbolen.

In groep 3 gaan de kinderen echt van start met het technisch lezen. Wanneer leerlingen niet goed meekomen op leesgebied, blijkt dit uit de toetsuitslagen op school. De leesontwikkeling wordt op scholen nauwlettend gevolgd. Het Leerhuis biedt individuele begeleiding gericht op deze leesproblemen.

Wanneer er problemen zijn met het technisch lezen ontstaan er ook vaak andere problemen. De woordenschat kan bijvoorbeeld achterblijven of er ontstaan problemen met het begrijpend lezen.

Problemen met het begrijpend lezen of de woordenschat kunnen echter ook bestaan, zonder dat er problemen zijn met het technisch lezen. Ook voor deze problematiek kunnen leerlingen bij ons terecht.

Spellingproblemen

Problemen met de spelling komen regelmatig voor. Aan de hand van spellingtesten wordt achterhaald hoe groot de achterstand is en wat voor soort fouten een leerling maakt. Ook wordt er gekeken naar de oorzaken van de spellingsproblemen.

Het Leerhuis gaat systematisch te werk. Zo wordt er eerst teruggegaan naar de basis. Alle spellingregels vanaf groep 3 worden herhaald en geoefend. Vervolgens worden de verschillende spellingscategorieën bekeken en besproken. Het niveau wordt vervolgens langzaam opgevoerd.

Voor iedere leerling wordt een uniek handelingsplan opgesteld. Bijna iedere les begint echter met een signaaldictee. Vervolgens worden er (afhankelijk van de problematiek) specifieke spellingsoefeningen aan tafel gedaan, maar ook aan de computer. Doordat er regelmatig geëvalueerd wordt, kan goed in de gaten gehouden worden of het handelingsplan aangepast moet worden.

Het Leerhuis biedt tevens de mogelijkheid de begeleiding onder te verdelen in twee keer 25 minuten. Voor jonge leerlingen uit groep 3 of 4 is het namelijk soms nog wat zwaar om 50 minuten per keer in begeleiding te komen.