Wat is dyslexie?

Het Leerhuis werkt volgens de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland (2016). Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem bestaat op lees- en / of spellingsgebied. Er ontstaat hierdoor een grote lees- en / of spellingsachterstand in vergelijking met het gemiddelde niveau, dat bereikt had moeten zijn gelet op de leeftijdsgroep en gezien de duur van het gevolgde onderwijs.

Problemen bij het lezen

Wanneer een kind ondanks gerichte begeleiding onvoldoende vooruitgaat op leesgebied kan er sprake zijn van dyslexie. De leesproblemen vallen het meest op bij het hardop lezen. Er kan sprake zijn van spellend lezen (traag leestempo, letters en klanken worden aan elkaar geplakt). Een kind kan ook radend lezen (hoog leestempo, maar het kind maakt veel fouten doordat het woorden raadt). Soms gebruikt het kind zowel spellende als radende leesstrategie├źn.

Problemen bij de spelling

Kinderen met dyslexie maken hardnekkige spellingfouten en hebben veel behoefte aan structuur en regels. Dyslectische leerlingen hebben moeite om in spellingscategorie├źn te denken. Ook vinden ze het lastig om spellingsregels eigen te maken. De aangeleerde kennis zakt vaak weer weg omdat het op ongestructureerde wijze in het geheugen wordt opgeslagen. Tijdens het schrijven valt vaak op dat het kind aarzelt over de schrijfwijze, krast in het werk, slordig schrijft en een traag werktempo heeft.

Kenmerken dyslexie

Dyslectische kinderen kunnen het lastig vinden om:

  • het verschil te horen tussen klanken
  • de klanken in volgorde te zetten
  • reeksen in te prenten (tafels of spellingregels)
  • uitdrukkingen of gezegdes te onthouden
  • losse gegevens te onthouden (rijtjes, jaartallen).

Gevolgen dyslexie

Niet goed kunnen lezen en spellen oefent op veel vakken een negatieve invloed uit. Ten onrechte wordt er vaak gedacht dat het alleen om problemen op taalgebied gaat. Veel dyslectische leerlingen ervaren ook problemen op andere gebieden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het rekenen (tafels of redactiesommen). Op de middelbare school hebben dyslectische leerlingen vaak moeite met de vreemde talen en zaakvakken. Het leren van lange lappen tekst kost hen vaak veel moeite. Bij Het Leerhuis kan er dan ook aandacht besteed worden aan problemen op het gebied van rekenen of andere schoolvakken. Het komt helaas ook regelmatig voor dat de leerlingen erg goed geleerd hebben, maar dat zij de proefwerkvragen niet goed begrijpen of hun antwoorden niet goed kunnen formuleren. Dyslectische leerlingen presteren vaak lager dan er op basis van hun intelligentie verwacht mag worden.

Een dyslectisch kind kan zich gefrustreerd gaan voelen. Het is niet motiverend als het zo goed zijn best doet, maar de resultaten steeds maar uitblijven. Het kan, zeker als de diagnose pas laat gesteld wordt, aan zichzelf gaan twijfelen. Faalangstige problemen of problemen met de motivatie treden dan ook regelmatig op.

Hoe eerder een dyslectische leerling adequate hulp krijgt, hoe beter dat is.

Klik hier voor meer informatie over onze begeleiding gericht op dyslexie.